Obchodní podmínky a ochrana údajů

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti HEVIX spol. s r.o., Púpavová 2, 900 27 Bernolákovo, Slovenská republika, IČO: 35718561, DIČ: SK2020252432, zapsaná do Obchodního rejstříku Okresního soudu Bratislava I, SR oddíl: Sro, vložka B,číslo: 14730 a našich zákazníků, které vyplývají z kupní smlouvy uzavřené mezi společností HEVIX spol. s r.o. jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím (koncovým spotřebitelem) prostřednictvím internetu a předmětem kterých je nákup zboží přes internetový obchod na internetové stránce www.sepea.cz, www.sepea.sk nebo www.sepea.eu.

Provozovatel obchodu (též jako “Prodávající”):

HEVIX spol. s r.o., Púpavová 2, 900 27 Bernolákovo, Slovenská republika
Obchodní rejstřík Okresního soudu Bratislava I, SR oddíl: Sro, vložka B, číslo: 1473
IČO: 35718561
DIČ: SK2020252432
Číslo účtu: SK6583300000002601887056 (Fio banka, mena CZK)

Důležité telefonické kontakty:

Otázky týkající se správného použití zboží: +420 602 602 038
Storno objednávky: +420 602 602 038
Hlášení o poškozené zásilce, nebo o nekompletním balení (po převzetí): +420 602 602 038
Hlášení o škodách způsobených zbožím, nebo selhání zboží: +420 602 602 038
Reklamace zboží: +420 602 602 038
Důležité e-mailové kontakty:
Objednávky a otázky týkající se správného použití zboží: cz
Reklamace zboží: obchod@sepea.cz

I. Vymezení pojmů

 1. Zboží” je jakýkoliv produkt prodávaný prostřednictvím internetové stránky www.sepea.cz.
  Prodávající” je společnost HEVIX spol. s r.o., Púpavová 2, 900 27 Bernolákovo, Slovenská republika, IČO: 35718561, DIČ: SK2020252432, IČ DPH: DIČ: 2020252432, zapsaná do Obchodního rejstříku Okresního soudu Bratislava I, SR oddíl: Sro, vložka B, číslo: 1473.
 2. Kupující” nebo „Spotřebitel“ je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží a který jedná jako koncový spotřebitel, teda kupuje produkt pro své potřeby a ne v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. V případě že Kupující kupuje zboží v pozici podnikatelského subjektu, vylučuje se účinnost smluvného vztahu Kupující – Prodávající článku VIII VOP. Záruční doba v případě odběru produktů ze strany podnikatele, nebo jiné právnické osoby vzniká převzetím produktu bez ohledu na moment, kdy kupující tento produkt prodal nebo odevzdal třetí osobě.

II. Povaha prodávaného zboží

 1. Zboží prodávané v internetovém obchodě www.sepea.cz  nebo www.sepea.eu je určeno výhradně na domácí použití. Použití zboží nenahrazuje poskytnutí zdravotní péče a samo o sobě nemá terapeutické nebo diagnostické funkce pro spotřebitele.
 2. Na základě výsledků zjistěných při použití zakoupeného zboží není možné bez konzultace s ošetřujícím lékařem stanovovat diagnostické závěry či určovat léčbu. Všechny zjistěné výsledky je proto potřebné konzultovat s Vašim ošetřujícím lékařem.

III. Objednávání zboží

 1. Kupující může realizovat objednávku prostřednictvím internetové stránky www.sepea.cz, nebo www.sepea.eu, telefonicky na čísle +420 602 602 038 nebo e-mailem. Prodávající následně realizuje potvrzení přijetí objednávky a to telefonicky prostřednictvím SMS nebo e-mailem.
 2. Za řádně přijatou objednávku se považuje objednávka, která obsahuje specifikaci zboží – označení jeho druhu, ceny a množství, dále výběr způsobu dodání zboží a ceny za dodání zboží, způsob a termín úhrady objednávky. Takto potvrzená objednávka (její část) ze strany Prodávajícího je považovaná pro obě strany za závaznou.
 3. Kupující potvrzením objednávky potvrzuje též pravdivost a správnost vyplněných údajů v objednávce, dosáhnutí věku min. 18 let a souhlas s lhůtami a podmínkami popsanými níže.
 4. Kupující se zavazuje za objednané a dodané zboží uhradit celkovou kupní cenu, včetně nákladů spojených s dodáním zboží (pokud si nezvolil osobní odběr).

IV. Postup zpracování objednávky a storno objednávky

 1. Na stránce e-shopu Kupující vybere zboží a vloží ho do košíku. Kupující si zvolí jeden ze způsobů dodání zboží podle možností, které nabízí elektronický formulář na web stránce e-shopu. Následně Kupující vyplní kontaktní údaje do elektronického formuláře a odešle objednávku
 2. Pokud nebudete souhlasit s termínem a způsobem doručení, můžete objednávku telefonicky stornovat nebo změnit adresu doručení a to nejpozději v ten den kdy objednávku pošlete. Objednávku můžete zrušit i bez udání důvodu a to telefonicky/ e-mailem.
 3. Objednávku je možné zrušit emailem/telefonicky do 12 hodin od zadání objednávky. Storno objednávky je potřebné zaslat Prodávajícímu emailem a současně storno potvrdit i telefonicky (na kontakty uvedené v úvodu Všeobecných obchodních podmínek) protože objednávka už mohla být zpracovaná a expedovaná na adresu zadanou Kupujícím.
 4. Žádáme o zaslání vzorku do 6 měsíců od zakoupení testu.

V. Ceny a platební podmínky

 1. Platné ceny zboží jsou uvedeny u jednotlivých položek e-shopu. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen zboží.
 2. Prodávající garantuje dodání zboží za cenu, která byla uvedena v internetovém obchodě v čase objednání zboží ze strany Kupujícího.
 3. Cena zboží se uvádí za jednotku /kus/, pokud v popisu zboží není uvedeno jinak. Cena zboží nezahrnuje náklady jeho doručení kupujícímu. Tyto náklady hradí kupující.
 4. Všechny ceny za zboží a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně příslušné sazby DPH.
 5. Cena zboží označená jako “Akce” je platná do vyprodání zásob daného druhu zboží.
 6. Kupující může vykonat platbu za zboží formou:
 7. platby online, dobírky při převzetí zboží nebo
 8. bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího č.: SK6583300000002601887056 (Fio banka, mena CZK) s uvedením VS: číslo objednávky.
 9. Pokud si Kupující nepřevezme objednané zboží formou dobírky ve stanovené lhůtě na poště, případně si ho nepřevezme v místě sídla prodávajícího, Prodávající má právo objednávku zrušit, čím zanikne obchodní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. V každé zásilce s objednaným zbožím bude přiložena faktura (daňový doklad), kde bude uvedené zboží podle jednotlivých položek s počtem kusů, manipulační poplatek.

VI. Způsob dodání zboží

 1. Objednávka je obvykle expedovaná do 1 – 3 pracovních dnů. V případě, že zboží, které si zákazník objedná, nebude na skladě, zákazník bude informován o nutné době čekání.
 2. Prodávající nenese odpovědnost za zpožděné dodání objednaného zboží, které je způsobeno na straně doručovatele (přepravce) zboží.
 3. Za poškození zásilky přepravcem je zodpovědný v plném rozsahu přepravce. Kupující je povinný při převzetí zkontrolovat obal ve kterém je zabalený produkt a každé poškození hlásit okamžitě při prevzetí přepravci. Pokud hlášení neuskuteční, bude se považovat zásilka za doručenou bez poškození. Za doručení objednaného zboží Prodávající účtuje náklady přepravy, které jsou v e-shopu uvedené u jednotlivých přepravců.
 4. Při osobním odběru Kupující neplatí náklady za doručení.

VII. Místo a způsob dodání zboží

 1. Závazek dodat zboží je splněn odevzdáním zboží kupujícímu resp. oprávněné osobě uvedené v objednávce, nebo jeho odevzdáním prvnímu přepravci na přepravu. Prodávající zasílá zboží prostřednictvím přepravců, kteří jsou uvedeni v jeho e-shope, přičem konkrétního přepravce si vybírá při zadávání objednávky.
 2. Obvyklá dodací lhůta je 1 až 3 pracovní dni, v závislosti od zvoleného způsobu doručení. Doba dodání se v určitých případech může prodloužit (např. vánoční období apod.).
 3. Prodávající informuje Kupujícího o odevzdání jeho objednávky přepravci a to e-mailem. Pokud Kupujícímu nebylo zboží doručeno ani po uplynutí sedmi pracovních dní od doručení zprávy o odevzdání objednávky přepravci je potřeba kontaktovat Prodávajícího.
 4. Kupující je povinný převzít zboží v dohodnutém místě a čase osobně, nebo zabezpečit jeho převzetí. Převzetí zboží Kupující písemně potvrdí v dodacím listu, který je zároveň dokladem o zaplacení zboží v případě platby na dobírku. Spolu se zbožím obdrží Kupující účtovní doklad (faktura), který zároveň slouží jako záruční list.
 5. Závazek dodání zboží se považuje za splněný i v případě, pokud Kupující nepřevezme zboží v dohodnutém čase a na dohodnutém místě, resp. odmítne zboží převzít. V případě, že Kupující zboží nepřevezme a zboží se vrátí zpět, má Prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit a od Kupujícího požadovat náhradu nákladů spojených s vrácením zboží (poštovné za zpětné zaslání zboží). Opětovné doručení zásilky je možné jen po vzájemné dohodě.
 6. Prodávající nezodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou doručovatelem nebo v důsledku nesprávně zadané adresy Kupujícího.
 7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím v místě dodání a úplným zaplacením kupní ceny. Převzetím zboží přechází na kupujícího i nebezpečí poškození.
 8. Při převzetí zásilky je kupující povinný zkontrolovat zásilku, zda není poškozený obal zásilky (např. mechanické poškození způsobené přepravou) a zda je zboží bez vad. V případě viditelného poškození zásilky nebo zboží je kupující oprávněn zásilku nepřevzít.
 9. Nekompletnost zásilky nebo poškození zboží je nutné oznámit do 48 hodin od převzetí zásilky e-mailem na adresu obchod@sepea.cz nebo telefonicky v pracovních dnech na +420 602 602 038. Pozdější reklamace nekompletnosti zásilky nebo mechanického poškození výrobku nemusí být uznané.
 10. SMLOUVA O ÚSCHOVĚ, uzavřená podle § 2402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku mezi schovateli, kterým je HEVIX spol. s r.o., Púpavova 2, 900 27 Bernolákovo, IČO 35718561, a složiteli, kterým je uživatel této internetové stránky, který si zakoupil test s diagnostickou reagencií na podložce (všechny produkty označené Šepeľa Elisa Screen, FoodPrint, FoodDetective nebo Candida). Předmětem této smlouvy je úschova testu s diagnostickou reagencií na podložce. V tomto případě se zákazníkovi zasílá pouze odběrná sada na odebrání a zpětné doručení vzorku. Vlastníkem složené věci je Složitel. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti vyjádřením souhlasu s těmito obchodními podmínkami. Schovatel bezúplatně uschová předmět smlouvy až do ukončení vyhodnocení testu, čímž tato smlouva zaniká. Následně schovatel zlikviduje předmět této smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy. Ukončením vyhodnocení testu se rozumí zaslání výsledků testování Složiteli.

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující je oprávněný odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 1829zákonu č. 89/2012 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvyuzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. V případě, pokud v rámci jedné objednávky bylo zboží dodané odděleně, lhůta na odstúpení vzniká okamžikem převzetí zboží, které bylo dodané jako poslední.
 2. V souladu s ust. § 1829 zákona č. 89/2012 Z. z. kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případě že otevřel některou ze součástí zboží, která byla uzavřena v ochranném obalu ( ani v případě použití přepravné zkumavky – uskladnění vzorku krve – u testu FOOD PRINTTM, ADVANCED Test a ostatních testech SEPEA Elisa Screen). Použitím zboží (resp. odesláním vzorku krve na adresu Prodávajícího u testů SEPEA Elisa Screen, SEPEA CANDIDA u testu FOODPRINTTM , ADVANCED Test, ztrácí Kupující právo na odstoupení od smlouvy.
 3. Právo na odstoupení od smlouvy je Kupující povinný uplatnit písemnou formou nebo v podobě zápisu na jiném trvalém nosiči (e-mail).
 4. Vzor odstoupení od smlouvy je zveřejněn na e-shopu Prodávajícího.
 5. Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva ruší od začátku.
 6. Kupující je povinný nejpozději ve lhůtě 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy vrátit zboží zpět na adresu SEPEA.CZ, s.r.o., Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1. Vrácené zboží nesmí být použité a musí být ve svém původním a neporušeném obalu. Zboží není možné posílat jako dobírku, takto doručované zboží Prodávající nemá povinnost převzít. K odstoupení je potřebné doložit neporušené a nepoužité zboží spolu s kopií daňového dokladu (faktura). Lhůta na vrácení zboží se přiznává, pokud bylo zboží odevzdané na přepravu nejpozději poslední den lhůty. Náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu snáší Kupující.
 7. Prodávající v případě platného odstoupení od smlouvy vrátí Kupujícímu kupní cenu do 14 dní na účet, který Kupující v odstoupení uvedl, pokud se smluvné strany nedohodnou jinak.
 8. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy jejímž předmětem nebo součástí je poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po poskytnutí služby, a pokud došlo k poskytnutí služby.
 9. V případě neplatného odstoupení od smlouvy Prodávající vrátí Kupujícímu zboží a ten je povinný nahradit Prodávajícímu náklady spojené s doručením zboží.

IX. Záruční doba a reklamace zboží

 1. Na všechno prodávané zboží je poskytovaná zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců, která začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím. Některé zboží může mít kratší záruční dobu (viď ods. 11).
 2. Prodávající zodpovídá zákazníkovi za:
 3. dodržení ceny, která byla platná v čase odeslání objednávky kupujícím, pokud došlo k akceptaci objednávky,
 4. odeslání zboží bez závad,
 5. dodání zboží v množství a kvalitě podle objednávky, za předpokladu, že došlo k její akceptaci,
 6. přiložení daňového dokladu (faktura), pokud si zákazník nepřál jinak.
 7. Prodávající nenese zodpovednosť za:
 8. opožděné doručení zboží zaviněné doručovatelem (pošta, kuriér),
 9. opožděné doručení zboží zaviněné chybně udanou adresou přijímatele,
 10. poškození zaviněné doručovatelem (pošta, kuriér); viditelně poškozené zboží (poškozený obal balíku a pod.) nepřebírejte!
 11. Expirační doba produktů je vždy uvedena na obale výrobcem. Kupující bere na vědomí, že prodávající nezodpovídá za případné škody při použití zboží po uplynutí expirační doby.
 12. Záruční servis zabezpečuje Prodávající.
 13. Reklamované zboží (nejlépe až po telefonické konzultaci s Prodávajícím na čísle 602 602 038) je potřeba zaslat na adresu SEPEA.CZ, s.r.o., Hybernská 1007/ 20, 110 00 Praha 1 a to jako balík doporučenou zásilku. Reklamované zboží kupující neposílá dobírkou, takto zaslanou reklamaci Prodávající nepřevezme. K reklamovanému zboží je potřebné přiložit kopii daňového dokladu (faktura).
 14. Prodávající oznámí výsledek vybavení reklamace Kupujícímu nejpozději do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě uznání reklamace má Kupující právo požádat o výměnu zboží nebo má právo, od kupní smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající Kupujícímu cenu zboží.

X. Skladování zboží a hlásení chybného zboží

 1. Zboží je potřebné skladovat mimo přímé sluneční světlo při teplotě mezi 4-23 oC, pokud návod na použití konkrétního zboží neuvádí jinak.
 2. Při použití zboží je potřebné postupovat v souladu s návodem na použití, který je přiložen u každého zboží.
 3. V případě poškození zboží, nebo nehody způsobené při použití zboží kontaktujte Prodávajícího e-mailem nebo telefonicky na kontaktu uvedeném v úvodu Všeobecných obchodních podmínek. 

XI. Speciální podmínky platné pro odběr a zaslání vzorků krve u testů FOODPRINTTM, ADVANCED Test, Food DetectiveTM, SEPEA Elisa Screen, SEPEA Candida

 1. Prodávající je držitelem certifikátu na provoz testovacího zařízení vydaným certifikační autoritou Cambridge Nutritional Sciences a disponuje odborným personálem certifikovaným Cambridge Nutritional Sciences. V laboratoři se testují vzorky krve odebrané prostřednictvím testovací sady SEPEA
 2. Při použití odběrné sady je potřebné postupovat v souladu s návodem na použití, který je součástí produktu. Jakékoliv otázky týkající se použití zboží, nebo podmínek jeho zabalení a odeslání na adresu Prodávajícího je potřeba konzultovat na kontaktech Prodávajícího uvedených v úvodu těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 3. Kupující je povinný vyplnit formulář s názvem “Žádost o vyšetření vzorku – FORMULÁŘ”. Do formuláře se vyplňují údaje týkající se fyzické osoby, jejíž krevní vzorek bude odeslán na testování (nemusí to být osoba totožná s Kupujícím). Jméno osoby, jejíž krevní vzorek je uchován v přepravní zkumavce je potřebné napsat přímo i na štítek nalepený na zkumavce.
 4. Osoba, které krevní vzorek se zasílá Prodávajícímu na testování je povinná vyplnit a podepsat dokument s názvem Souhlas se zpracováním osobních údajů.
 5. Vzorek krve, který kupující žádá vyhodnotit je potřebné vložit do přepravné zkumavky, která je součástí sady SEPEA, přičem zkumavku je potřebné řádně uzavřít a zkontrolovat zda uzávěr ke zkumavce přiléhá tak, že z ní krevní vzorek neuniká.
 6. Přepravnou zkumavku s krevním vzorkem spolu s vyplněným formulářem “Žádost o vyhodnocení vzorku – FORMULÁŘ” i s vyplněným a podepsaným dokumentem Souhlas se zpracováním osobních údajů zašlete výhradně poštou na adresu Prodávajícího hned po uskutečnění odběru.
 7. Kupující je povinný dodržet směrnici o přepravě krevního vzorku.
 8. Teplotní podmínky pro uchovávání a přepravu kapilárního vzorku krve jsou následovné:

Vnější teplota

Den 1

Den 3

Den 7

Den 14

2-8 °C

OK

OK

OK

OK

do 23 °C

OK

OK

do 37 °C

OK

do 45 °C

OK

 1. Prodávající nezodpovídá/neručí za správnost výsledků testovaní, pokud nebyl vzorek ze strany Kupujícího nebo doručovatele správně skladován resp. nebylidodržené teplotní parametry uvedené v tabulce.V takovém případě obvykle prodávající dodá kupujícímu náhradní součásti na odběr vzorku a požádá o bezplatný opakovaný odběr kupujícím.
 2. Prodávající není povinný uskutečnit test doručeného vzorku krve, pokud zásilka neobsahuje správně vyplněné dokumenty “Žádost o vyhodnocení vzorku – FORMULÁŘ” a “Souhlas se zpracováním osobních údajů”. V takovém případě nemá Kupující nárok na vrácení kupní ceny.
 3. Výsledky testování Prodávající zašle způsobem, který si Kupující zvolil v dokumentu “Žádost o vyšetření vzorku – FORMULÁŘ”. Pokud Kupující označil víc způsobů oznámení výsledků, má Prodávající právo vybrat si kterýkoliv z nich.
 4. Prodávající nezodpovídá za škodu, ani za zásah do osobnostních práv způsobenou Kupujícímu nebo osobě které krev byla testovaná tím, že se k výsledkům testování po jejich odeslání dostali osoby odlišné od osoby Kupujícího nebo od osoby, které krev byla testovaná.
 5. Zákazníkovi zasíláme odběrnou sadu SEPEA, ve které najdete vše potřebné pro jednoduchý odběr kapilární vzorky krve z prstu. Vyplní přiloženou žádanku a pošle svou vzorek podle instrukcí na adresu uvedenou v návodu. Podmínkou realizace testu je platba za objednaný produkt nebo službu. Pokud je produkt nebo služba řádně uhrazena, do 14 kalendářních dnů ode dne doručení vzorku zašleme originální FoodPrint nebo Elisa report spolu s obecnými instrukcemi k stravování v jakémkoli světovém jazyce. V případě že je platba za produkt nebo službu připsána na účet provozovatele až po doručení vzorku lhůta 14 dní se počítá ode dne připsání prostředků na bankovní účet. UPOZORNĚNÍ! Produkt je odběrová souprava s poskytnutím služby. Vzorek se zpracovává laboratorní. Pro zpracování je nezbytné podepsat informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu nezbytnou pro relevantní provedení testu jakož i souhlas spotřebitele s poskytnutím služby testování vzorku. Vyjádřením tohoto souhlasu spotřebitel ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po poskytnutí služby. Informovaný souhlas je přiložen v balení. Dodavatel nedoporučuje opakovat testování dříve než 12 měsíců po zavedení diety. Důvodem je, že váš organismus může pomaleji reagovat na změny ve stravování. ŽÁDÁME O ZASLÁNÍ VZORKU DO 6 MĚSÍCŮ OD ZAKOUPENÍ TESTU.
 6. Na objednání testu SEPEA Elisa Screen, SEPEA Candida, ADVANCED Test, FOODPRINTTM se vztahují přiměřeně všechny ostatní ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek.

XII. Povinnosti a zodpovědnost kupujícího

 1. Kupující je při použití zakoupeného zboží povinný dbát na správné dodržování přiloženého návodu na použití zboží.
 2. Před použitím zboží je Kupující povinný se detailně obeznámit s návodem na použití a s dalšími dokumenty přiloženými ke zboží. V případě že Kupující nerozumí některé z instrukcí týkající se použití zboží, může kontaktovat Prodávajícího telefonicky na tel. čísle uvedeném v úvodu Všeobecných obchodních podmínek.( 602 602 038)
 3. Kupující je povinný v případě, že trpí jakoukoliv nakažlivou nemocí, která se přenáší krví zamezit kontaktu třetích osob se zbožím, ve kterém se nachází jeho krevní vzorek. Za jakoukoliv škodu způsobenou nedodržením této povinnosti zodpovídá Kupující ve smyslu platných právních předpisů České republiky.
 4. Zboží je určeno na jednorázové použití, není možné ho použít opakovaně, nebo ho použít více osobami. V případě opakovaného použití zboží může dojít k přenosu infekcí mezi osobami, které zboží použili. Za tyto škody Prodávající nezodpovídá.
 5. Prodávající nezodpovídá za škodu způsobenou použitím zboží v rozporu s návodem na použití nebo v rozporu s podmínkami jeho skladování.

XIII. Kontakt na příslušný orgán ochrany práv spotřebitele

Česká obchodní inspekce (ČOI)
Inspektorát ČOI
Štěpánská 567, 120 00 Praha 2
odbor ochrany spotřebitele
tel: +420 222 703 404

XIV. Velkoobchod

 1. HEVIX spol. s r.o.  je též velkoobchodním distributorem testů potravinové intolerance FoodDetective a FOODPRINTTM, SEPEA Elisa Screen, SEPEA Candida, ADVANCED Test pro Slovenskou a Českou republikuHEVIX spol. s r.o. poskytuje velkoobchodní spolupráci pro lékaře, lékárny, soukromné zdravotnické zařízení, poradce výživy, fyzické osoby – kosmetické salony a wellness centra v rámci obchodní politiky společnosti. V případě zájmu o obchodní podmínky pro oblast velkoobchodu a velkoobchodní ceník je možné Prodávajícího kontaktovat e-mailem na obchod@sepea.cz, nebo telefonicky na tel. 602 602 038.

XV. Závěrečné ustanovení

 1. Prodávající neposkytuje individuální poradenství týkající se interpretace výsledků testů potravinové intolerance a jejich dopadů na zdraví konkrétní fyzické osoby. Poskytuje službu zprostředkovaně ve spolupráci s partnery školenými v oblasti potravinových intolerancí.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky obsahují úpravu smluvního vztahu mezi Prodávajícím a kupujícím.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky. Jakékoliv změny těchto všeobecných obchodních podmínek získávajíplatnost dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.sepea.cz, nebo www.sepea.eu.
 4. Na tento zásilkový prodej realizovaný mezi Prodávajícím a Kupujícím se vztahují všeobecně závazné platné předpisy České republiky, hlavně příslušné ustanovení zákona č. 89/2012 Zb. Občanského zákoníku v znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího v znění pozdějších předpisů jako i další právní předpisy.
 5. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnost dne 1.11.2020.

Ochrana osobních údajů

A. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1/ Identifikace provozovatele

Provozovatelem internetového obchodu www.sepea.cz a www.sepea.eu (dále jen “Obchod”) je HEVIX spol. s r.o., Púpavová 2, 900 27 Bernolákovo, Slovenská republika, IČO: 35718561, DIČ: SK2020252432. My v HEVIX spol. s r.o. chráníme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli poskytnout všechny služby, potřebujeme o Vás vědět základní informace.

HEVIX. s.r.o. v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a na základě  zákona č. 110/2019 Sb. poskytuje informace týkající se zpracování osobních údajů dotyčných osob  prostřednictvím portálu www.sepea.cz.

2/ Rozsah osobních údajů

Při nákupu v internetovém obchodě a dodání zboží je nutné poskytnout následné informace o Vás:

 • jméno a příjmení, přesná adresa včetně státu (resp. adresa, která má být uvedena na faktuře)
 • Vaše e-mailová adresa (slouží na Vaši identifikaci v systému a na komunikaci s Vámi)
 • volitelně další adresy (pokud si přejete doručit zásilku na jinou adresu než je fakturační)
 • volitelně telefonní číslo (pro rychlejší kontakt s Vámi).

Tyto údaje jsou uchovávané v chráněné databáze na našem servru. Vaše údaje zpracováváme pro účely vybavení a doručení Vaši objednávky, teda pro splnění podmínek smlouvy. Tyto údaje jsou i nutné pro náš učtovní a fakturační systém.

V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které se přímo týkají práce s penězi na Vašich účtech. Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví (platby za zboží přes internet) jsourealizované přímo na stránkách Vaši banky,která nám poskytne jedině informace o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a Vaše jméno, případně číslo účtu (abychom mohli platbu identifikovat a v případě potřeby vrátit). V žádném případě se nedozvíme žádné další informace, např. Vaše přihlašovací údaje nebo zůstatek na Vašem účtu.

3/ Poskytování osobních údajů třetím osobám

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nespřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, s kterými je spolupráce nevyhnutná pro správné vybavení Vaši objednávky. Jsou to hlavně banky (v některých případech poskytnutí Vašeho jména), doručovatelské služby (adresa pro dodání), nebo někteří vydavatelé a dodavatelé, pokud si to vyžaduje povaha objednaného produktu (kvůli aktualizaci produktů, registraci členských karet v systému poskytovatele, apod.). Tyto údaje jsou vždy poskytnuty jednorázověpro vybavení Vaši konkrétní objednávky. Databáze osobních údajů chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

4/ Právní základ pro zpracování osobních údajů

HEVIX spol. s r.o. jako provozovatel informačního systému zpracovává Vaše osobní údaje (jako dotyčné osoby) na právním základě zákona č. 110/2019 Sb.  – za účelem plnění smlouvy o koupi zboží.

5/ Poučení o právech dotyčné osoby

Dotyčná osoba má podle zákonu č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů právo:

 1. získat od Provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávané osobní údaje, týkají její osoby. Pokud Provozovatel takové osobní údaje zpracovává, dotyčná osoba má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o účelu zpracování osobních údajů; kategorii zpracovávaných osobních údajů; identifikaci příjemce nebo o kategorii příjemce, kterému bylinebo mají být osobní údaje poskytnuty, zejména o příjemci ve třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné; době uchovávání osobních údajů,  pokud to není možné,informaci o kritériích její určení; právo požadovat od provozovatele opravu osobních údajů týkajících se dotyčnéosoby, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracování osobních údajů; právu podat návrh na začatíkonání podle zákonu č. 110/2019 Sb.; zdroji osobních údajů, pokud se osobní údaje nezískali od dotyčné osoby; existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování podle zákonu č. 110/2019 Sb.; v těchto případech poskytne provozovatel dotyčné osobě informace hlavně o použitém postupu, o významu a předpokládaných důsledcích tohoto zpracování osobních údajů pro dotyčnou osobu;
 2. na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. Se zřetelem na účel zpracování osobních údajů má dotyčná osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 3. na to, aby Provozovatel omezil zpracovávání osobních údajů, pokud:
 • dotyčná osoba namítá správnost osobních údajů, a to počas období umožňujícího Provozovateli ověřit správnost osobních údajů,
 • zpracování osobních údajů je nezákonné a dotyčná osoba žádá odstranění osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití,
 • Provozovatel už nepotřebuje osobní údaje na účel jejich zpracování, ale potřebuje je dotyčná osoba na uplatnění právního nároku, nebo
 • dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů podle zákonu č. 110/2019 Sb., a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně Provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotyčné osoby.
 1. Podat na Úřadu na ochranu osobních údajů ČR návrh na začátek konání na ochranu osobních údajů podle zákonu č. 110/2019 Sb. Kontaktní údaje na Úřad je možné získat na webovém sídle úřadu

6/ Doba zpracování osobních údajů

Doba zpracování a uchovávání osobních údajů je shodná s dobou trvání smlouvy o poskytování služby, nejdéle na dva roky ( 730 dní). Na účely fakturace úhrad, evidence a vymáhání a postupování pohledávek za poskytnutou službu, na účely vybavení podání účastníka, na uplatnění práv nebo na splnění jiných povinností uložených všeobecně závaznými právními predpisy je HEVIX spol. s r.o. oprávněná vést evidenci osobních údajů i po zániku smlouvy o poskytování služby.

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i po ukončení původního účelu zpracování jen v nevyhnutném rozsahu pro účely archivování, statistiky, účtovnictví a poskytnout třetím stranám nebo veřejnosti souhrnéstatistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další údaje, ovšem v anonymizované podobě tak, že na jejich základě nebude možné žádným způsobem identifikovat naše zákazníky.

7) Zodpovědná osoba

Provozovatel nemá určenou zodpovědnou osobu. Při výkonu svojich práv se můžete obrátit na Provozovatele. Kontaktní údaje jsou uvedeny v úvodu tohoto dokumentu. Provozní doba Provozovatele je každý pracovní den od 8.30 – 16.30.

B. ZVLÁŠTNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ U TESTŮ FOOD DETECTIVE™ a FOOD PRINT®).

Společnost SEPEA spol. s r.o. si dovoluje informovat zákazníky, kteří si plánují zakoupit produkty:

 • test FOOD PRINT®),
 • test ADVANCED

test SEPEA Elisa Screen

test SEPEA Candida

Pro zpracování vzorku získaného odběrovou sadou v těchto produktoch je nevyhnutné, aby dotčená osoba udělila spoločnosti HEVIX spol. s r.o. souhlas na zpracování osobních údajů, které se týkají osoby, jejíž krevní vzorek se vyhodnocuje.

Ve smyslu zákonu č. 110/2019 Sb. si naše zákazníky dovolujeme předem informovat, že udělení souhlasu se zpracováním údajů, které se získají laboratorním vyšetřením,  je nevyhnutně potřebné na realizaci tohoto smluvního vztahu. Souhlas se zpracováním osobních údajú je přibalen ke každému produktu a je potřebné aby ho dotyčná osoba vyplnila, podepsala a zaslala spolu s odběrovou sadou na naši adresu. Detailní instrukce jsou zahrnuty v balení produktu

Právní základ pro zpracování osobních údajů v případě výše uvedených produktů: souhlas dotyčné osoby

Doba uchování osobních údajů: 2 roky od obdržení objednávky na vyhotovení laboratorního vyšetření prostřednictvím odběrové sady výše uvedených produktů.