Všeobecné obchodné podmienky

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti SEPEA, s.r.o., Púpavová 2, 900 27 Bernolákovo, IČO: 46 776 761, DIČ: 2023572089, IČ DPH: SK2023572089, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 83060/B a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou SEPEA, s.r.o. ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim (konečným spotrebiteľom) prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod na internetovej stránke www.sepea.sk.

 

Prevádzkovateľ obchodu (tiež ako “Predávajúci”):

SEPEA, s.r.o., Púpavová 2 , 900 27 Bernolákovo

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 83060/B

Spisová značka: Sro/83060/Bratislava 1

IČO: 46776761

IČ DPH: SK2023572089

Číslo účtu: 5031221167/0900 (SLSP)

 

Dôležité telefonické kontakty:

Otázky týkajúce sa správneho použitia tovaru: +421 918 621 847

Dôležité e-mailové kontakty:

Objednávky a otázky týkajúce sa správneho použitie tovaru:

 

 I. Vymedzenie pojmov

 

 1. Tovar” je akýkoľvek produkt predávaný prostredníctvom internetovej stránky www.sepea.sk.
  Predávajúci” je spoločnosť SEPEA s.r.o. Púpavová 2, 90027 Bernolákovo, Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 83060/B, Spisová značka: Sro/83060/Bratislava 1, IČO: 46776761, IČ DPH: SK2023572089.
 2. Kupujúci” alebo „Spotrebiteľ“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru a ktorý jedná ako konečný spotrebiteľ, teda kupuje produkt pre svoje potreby a nie v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
 3. V prípade ak Kupujúci kupuje tovar v pozícii podnikateľského subjektu, vylučuje sa účinnosť na zmluvný vzťah Kupujúci – Predávajúci článku VIII VOP. Záručná doba v prípade odberu produktov zo strany podnikateľa, alebo inej právnickej osoby začína plynúť momentom prevzatia produktu bez ohľadu na moment, kedy kupujúci tento produkt predal alebo odovzdal tretej osobe.

 

 II. Povaha predávaného tovaru

 

 1. Tovar predávaný v internetovom obchode www.sepea.sk je určený výhradne na domáce použitie. Použitie tovaru nenahrádza poskytnutie zdravotnej starostlivosti a sám o sebe nemá terapeutické alebo diagnostické funkcie pre spotrebiteľa.
 2. Na základe výsledkov zistených za použitia zakúpeného tovaru nie je možné bez konzultácie s ošetrujúcim lekárom stanovovať diagnostické závery či určovať liečbu. Všetky zistené výsledky je preto nevyhnutné konzultovať s Vašim ošetrujúcim lekárom.

 
III. Objednávanie tovaru

 

 1. Kupujúci môže realizovať objednávku prostredníctvom internetovej stránky www.sepea.sk, telefonicky na čísle 0918 621 847 alebo e-mailom. Predávajúci následne realizuje potvrdenie prijatia objednávky a to telefonicky prostredníctvom SMS alebo mailom.
 2. Za riadne špecifikovanú objednávku sa považuje objednávka ktorá obsahuje špecifikáciu tovaru – označenie jeho druhu, ceny a množstva, ďalej zvolenie spôsobu dodania tovaru a ceny za dodanie tovaru, spôsob a termín úhrady objednávky. Takto potvrdená objednávka (jej časť) zo strany Predávajúceho je považovaná pre obe strany za záväznú.
 3. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje aj pravdivosť a správnosť vyplnených údajov v objednávke, dosiahnutie veku min. 18 rokov a súhlas s lehotami a podmienkami popísanými nižšie.
 4. Kupujúci sa zaväzuje za objednaný a dodaný tovar uhradiť celú kúpnu cenu, vrátane nákladov spojených s dodaním tovaru (ak si nezvolil osobný odber).

 

 IV. Postup spracovania objednávky a storno objednávky

 

 1. Na stránke e-shopu Kupujúci vyberie tovar a vloží ho do košíka. Kupujúci si zvolí jeden zo spôsobov dodania tovaru podľa možností ktoré ponúka elektronický formulár na web stránke e-shopu. Následne Kupujúci vypíše kontaktné údaje do elektronického formuláru a odošle objednávku
 2. Pokiaľ nebudete súhlasiť s termínom a spôsobom doručenia, môžete objednávku telefonicky stornovať alebo zmeniť adresu doručenia a to najneskôr ten istý deň ako objednávku pošlete. Objednávku môžete zrušiť i bez udania dôvodu a to telefonicky alebo e-mailom.
 3. Objednávku je možné zrušiť emailom/telefonicky do 12 hodín od zadania objednávky. Storno objednávky je potrebné zaslať Predávajúcemu emailom a súčasne storno potvrdiť aj telefonicky (na kontakty uvedené v úvode Všeobecných obchodných podmienok) nakoľko objednávka už mohla byť spracovaná a expedovaná na adresu zadanú Kupujúcim.

 

 V. Ceny a platobné podmienky

 

 1. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách e-shopu. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
 2. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru zo strany Kupujúceho.
 3. Cena tovaru je uvádzaná za jednotku /kus/, pokiaľ v popise tovaru nie je uvedené inak. Cena tovaru nezahŕňa náklady jeho doručenia kupujúcemu. Tieto náklady hradí kupujúci.
 4. Všetky ceny za tovar a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane príslušnej sadzby DPH.
 5. Cena tovaru označená ako “Akcia” je platná do vypredania zásob daného druhu tovaru.
 6. Kupujúci môže vykonať platbu za tovar formou:
 7. dobierky pri prevzatí tovaru alebo
 8. do pokladne Predávajúceho v prípade osobného odbore v mieste sídla Predávajúceho, alebo
 9. bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho č.: 5031221167/0900 s uvedením VS: číslo objednávky.
 10. Ak si Kupujúci neprevezme objednaný tovar formou dobierky v stanovenej lehote na pošte, prípadne si ho neprevezme v mieste sídla predávajúceho, Predávajúci má právo objednávku zrušiť, čím zanikne obchodný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad) alebo blok z Registračnej pokladne, kde bude uvedený tovar podľa jednotlivých položiek s počtom kusov, manipulačný poplatok.

 

 VI. Spôsob dodania tovaru

 

 1. Objednávka je zvyčajne expedovaná do 1 – 3 pracovných dní. V prípade, že tovar, ktorý si zákazník objedná, nebude na sklade, zákazník bude informovaný o nutnej dobe čakania.
 2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru, ktoré je spôsobené na strane doručovateľa (prepravcu) tovaru.
 3. Za poškodenie zásielky prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Kupujúci je povinný pri prevzatí skontrolovať obal v ktorom je zabalený produkt a každé poškodenie hlásiť okamžite pri prevzatí prepravcovi. Pokiaľ hlásenie neuskutočni, bude sa mať za to, že zásielka bola doručené bez poškodenia. Za doručenie objednaného tovaru Predávajúci účtuje účtuje náklady prepravy, ktoré sú na e-shope uvedené pri jednotlivých prepravcoch.
 4. Pri osobnom odbere Kupujúci neplatí náklady za doručenie.

 

 

VII. Miesto a spôsob dodania tovaru

 

 1. Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru kupujúcemu resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. Predávajúci zasiela tovar prostredníctvom prepravcov, ktorí sú uvedení na jeho e-shope, pričom konkrétneho prepravcu si vyberá pri vypĺňaní objednávky.
 2. Štandardná dodacia doba je 1 až 3 pracovné dni, v závislosti od zvoleného spôsobu doručenia. Doba dodania sa v určitých prípadoch môže predĺžiť (napr. vianočné obdobie a pod.).
 3. Predávajúci informuje Kupujúceho o odovzdaní jeho objednávky prepravcovi a to e-mailom. Pokiaľ Kupujúcemu nebol tovar doručený ani po uplynutí siedmych dní od doručenia správy o odovzdaní objednávky prepravcovi je potrebné kontaktovať Predávajúceho.
 4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru Kupujúci písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží Kupujúci účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.
 5. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak Kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, má Predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od Kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.
 6. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom alebo v dôsledku nesprávne zadanej adresy Kupujúceho.
 7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho aj nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.
 8. Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný skontrolovať zásielku, či nie je poškodený obal zásielky (napr. mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je kupujúci oprávnený zásielku neprevziať.
 9. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu sepea@sepea.sk alebo telefonicky v pracovné dni na 0918 621 847. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

 

 

VIII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. 1829 a ust. § 1820 odst. 1 písm. f) zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
 2. V súlade s ust. § 1837 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade ak otvoril niektorú zo súčastí tovaru, ktorá bola uzavretá v ochrannom obale (napr. niektorý z roztokov v prípade testu Food Detective, ako ani v prípade použitia prepravnej skúmavky – uskladnenia vzorku krvi – pri teste FOOD PRINTTM). Použitím tovaru (realizovaním testu Food Detective, alebo odoslaním vzorky krvi na adresu Predávajúceho pri teste FOOD PRINTTM stráca Kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy.
 3. Právo na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný uplatniť písomnou formou alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail).
 4. Vzor odstúpenia od zmluvy je zverejnený na e-shope Predávajúceho.
 5. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.
 6. Kupujúci je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu SEPEA, s.r.o., Púpavová 2, 900 27 Bernolákovo, Slovenská republika. Vrátený tovar nesmie byť použitý a musí byť vo svojom pôvodnom a neporušenom balení. Tovar nie je možné zasielať ako dobierku, takto doručovaný tovar Predávajúci nemá povinnosť prevziať. K odstúpeniu je potrebné doložiť neporušený a nepoužitý tovar ako aj kópiu daňového dokladu (faktúra). Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci.
 7. Predávajúci v prípade platného odstúpenia od zmluvy vráti Kupujúcemu kúpnu cenu do 14 dní na účet, ktorý Kupujúci v odstúpení uviedol, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 8. V prípade neplatného odstúpenia od zmluvy Predávajúci vráti Kupujúcemu tovar a ten je povinný nahradiť Predávajúcemu náklady spojené s doručením tovaru.

 

 IX. Záručná doba a reklamácia tovaru

 

 1. Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pri jednotlivých tovaroch môže byť kratšia záručná doba.
 2. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za:
  1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky kupujúcim, ak došlo k akceptácii objednávky,
  2. odoslanie tovaru bez vád,
  3. dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii,
  4. priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si zákazník neprial inak.
 3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za:
  1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér),
  2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
  3. poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a) nepreberajte!
 4. Exspiračná doba produktov je vždy uvedená na obale výrobcom. Minimálna exspiračná doba pri produkte Food Detective je 15 mesiacov. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za prípadné škody pri použití tovaru po uplynutí exspiračnej doby.
 5. Záručný servis zabezpečuje Predávajúci.
 6. Reklamovaný tovar (najlepšie až po telefonickej konzultácii s Predávajúcim na čísle 0918 621 847) je potrebné zaslať na adresu SEPEA, s.r.o., Púpavová 2, 900 27 Bernolákovo, Slovenská republika, a to ako balík doporučenou zásielkou. Reklamovaný tovar kupujúci neposiela dobierkou, takto zaslanú reklamáciu Predávajúci neprevezme. K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu (faktúra).
 7. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie Kupujúcemu najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru. V prípade uznania reklamácie má Kupujúci právo požiadať o výmenu tovaru za nový tovar, alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti Predávajúci Kupujúcemu cenu tovaru.

 

 X. Skladovanie tovaru a hlásenia zlyhania tovaru

 

 1. Tovar je potrebné skladovať mimo priameho slnečného svetla pri teplote medzi 4-23 oC, pokiaľ návod na použitie konkrétneho tovaru neuvádza inak.
 2. Pri použití tovaru je potrebné postupovať v súlade s návodom na použitie, ktorý je priložený pri každom tovare.
 3. V prípade zlyhania tovaru, alebo nehody spôsobenej pri použití tovaru je potrebné kontaktovať Predávajúceho e-mailom ako aj telefonicky na kontakty uvedené v úvode Všeobecných obchodných podmienok.

 

 XI. Osobitné podmienky platné pre odber a zasielanie vzoriek krvi pri teste FOOD PRINTTM

 

 1. Predávajúci je držiteľom certifikátu na prevádzku testovacieho zariadenia vydaným certifikačnou autoritou Cambridge Nutritional Sciences a disponuje odborným personálom certifikovaným Cambridge Nutritional Sciences. V laboratóriu sa testujú vzorky krvi odobraté prostredníctvom testovacej sady testu FOOD PRINTTM.
 2. Pri použití testu FOOD PRINTTM je potrebné postupovať v súlade s návodom na použitie, ktorý je súčasťou produktu. Akékoľvek otázky týkajúce sa použitia tovaru, ako aj podmienok jeho zabalenia a odoslania na adresu Predávajúceho je potrebné konzultovať na kontaktných údajoch Predávajúceho uvedených v úvode týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 3. Kupujúci je povinný vyplniť dokument s názvom “Žiadosť o vyšetrenie vzorky – FORMULÁR”. Do formuláru sa zapisujú údaje týkajúce sa fyzickej osoby, ktorej krvná vzorka bude odoslaná na testovanie (nemusí to byť osoba totožná s Kupujúcim). Meno osoby, ktorej krvná vzorka je uschovaná v prepravnej skúmavke je potrebné napísať aj priamo na štítok nalepený na prepravnej skúmavke.
 4. Osoba, ktorej krvná vzorka sa zasiela Predávajúcemu na testovanie je povinná vyplniť a podpísať dokument s názvom “Súhlas na spracovanie osobných údajov”
 5. Vzorku krvi, ktorú kupujúci žiada vyšetriť je potrebné uložiť do prepravnej skúmavky, ktorá je súčasťou sady FOOD PRINTTM, pričom skúmavku je potrebné riadne uzavrieť a skontrolovať, či uzáver k skúmavke prilieha tak, že z nej krvná vzorka neuniká.
 6. Prepravnú skúmavku s krvnou vzorkou je potrebné aj s vyplneným dokumentom “Žiadosť o vyšetrenie vzorky – FORMULÁR” a s vyplneným a podpísaným dokumentom “Súhlas so spracovaním osobných údajov” zaslať na adresu Predávajúceho ihneď po uskutočnení odberu.
 7. Kupujúci je povinný dodržať Smernicu o preprave krvnej vzorky.
 8. Teplotné podmienky pre uchovávanie a prepravu kapilárnej vzorky krvi sú nasledovné:

 

Vonkajšia teplota Deň 1 Deň 3 Deň 7 Deň 14
2-8 °C OK OK OK OK
do 23 °C OK OK OK
do 37 °C OK
do 45 °C OK

 

 1. Predávajúci nezodpovedá/neručí za správnosť výsledkov testovania, pokiaľ nebola vzorka zo strany Kupujúceho alebo doručovateľa správne skladovaná resp. neboli dodržané teplotné parametre uvedené v tabuľke.
 2. Predávajúci nie je povinný uskutočniť test doručenej vzorky krvi, pokiaľ zásielka neobsahuje správne vyplnené dokumenty “Žiadosť o vyšetrenie vzorky – FORMULÁR” a “Súhlas so spracovaním osobných údajov”. V takomto prípade nemá Kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny.
 3. Výsledky testovania Predávajúci zašle spôsobom, ktorý si Kupujúci zvolil v dokumente “Žiadosť o vyšetrenie vzorky – FORMULÁR”. Pokiaľ Kupujúci označil viac spôsobov oznámenia výsledkov, má Predávajúci právo vybrať si ktorýkoľvek z nich.
 4. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ako ani za zásah do osobnostných práv spôsobenú Kupujúcemu alebo osobe ktorej krv bola testovaná tým, že sa k výsledkom testovania po ich odoslaní dostali osoby odlišné osoby od osoby Kupujúceho alebo od osoby, ktorej krv bola testovaná.
 5. Na objednanie testu FOOD PRINTTM sa vzťahujú primerane všetky ostatné ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

 

XII. Povinnosti a zodpovednosť kupujúceho

 

 1. Kupujúci je pri používaní zakúpeného tovaru povinný dbať na správne dodržiavanie priloženého návodu na použitie tovaru.
 2. Pred použitím tovaru je Kupujúci povinný sa detailne oboznámiť s návodom na použitie ako aj s ďalšími dokumentmi priloženými k tovaru. V prípade ak Kupujúci nerozumie ktorejkoľvek inštrukcii týkajúcej sa použitia tovaru, môže kontaktovať Predávajúceho telefonicky na tel. čísle uvedenom v úvode Všeobecných obchodných podmienok.
 3. Kupujúci je povinný v prípade, že trpí akoukoľvek nákazlivou chorobou, ktorá sa prenáša krvou zamedziť kontaktu tretích osôb s tovarom, v ktorom sa nachádza jeho vzorka. Za akúkoľvek škodu spôsobenú nedodržaním tejto povinnosti zodpovedá Kupujúci v zmysle platných právnych predpisov Českej
 4. Tovar je určený na jednorazové použitie, nie je možné ho použiť opakovane, alebo ho použiť rôznymi osobami. V prípade opakovaného použitia tovaru môže dôjsť k prenosu ochorení medzi osobami, ktoré tovar použili. Za takéto škody Predávajúci nezodpovedá.
 5. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú použitím tovaru v rozpore s návodom na použitie alebo v rozpore s podmienkami jeho skladovania.

 

 

XIII. Ochrana osobných údajov

 

 1. Kupujúci pri vypĺňaní objednávky zadáva osobné údaje potrebné na zúčtovanie predaja tovaru, ako aj osobné údaje potrebné na dodanie tovaru Kupujúcemu.
 2. Predávajúci sa zaväzuje spracúvať osobné údaje Kupujúceho v súlade s príslušnými právnym predpismi.
 3. Bližšie informácie a podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.
 4. Predávajúci môže pri poskytnutí súhlasu zapracovávať tzv. “cookies” tak, aby uľahčil poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele “cookies” či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby “cookies” nebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

 

 

XIV. Kontakt na príslušný orgán ochrany práv spotrebiteľa

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2

tel.: +420 296 366 360, fax: +420 296 366 236

web: http://www.coi.cz

 

XV. Veľkoobchod

 

 1. SEPEA, s.r.o. je tiež veľkoobchodným distribútorom testov potravinovej intolerancie Food Detective a Food Print pre Slovenskú a Českú republiku. SEPEA, s.r.o . poskytuje veľkoobchodnú spoluprácu pre lekárov, lekárne, súkromné zdravotnícke zariadenia, poradcov výživy, fyzické osoby – kozmetické salóny a wellness centrá v rámci obchodnej politiky spoločnosti. V prípade záujmu o obchodné podmienky pre oblasť veľkoobchodu a veľkoobchodný cenník je možné Predávajúceho kontaktovať e-mailom na obchod@sepea.sk,

alebo telefonicky na tel. 0918 621 847.

 

 

XVI. Záverečné ustanovenia

 

 1. Predávajúci neposkytuje individuálne poradenstvo týkajúce sa interpretácie výsledkov testov potravinovej intolerancie a jej dopadov na zdravie konkrétnej fyzickej osoby.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky obsahujú úpravu zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.sepea.sk.
 4. Na tento zásielkový predaj realizovaný medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa vzťahujú všeobecne záväzné platné predpisy Českej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákonník, zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ako aj ďalšie právne predpisy.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa ………2015 a rušia predchádzajúce znenia všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.